• Mon. Jul 22nd, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Analiza stării întreprinderii in baza indicatorilor

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Analiza situaţiei patrimoniale si financiare in baza indicatorilor urmareste a face informatia, conţinuta in analiza, clara si inteleasa de toate categoriile de utilizatori. Indicatorii analizaţi trebuie sa fie structuraţi raţional si sa cuprindă toate aspectele economico-financiare ale întreprinderii in perioada raportata. Ca rezultat parte analitica a analizei devine voluminoasa si complicata pentru intelegerea de către utilizatorii rapoartelor financiare. In scop de a uşura situaţia indicatorii sunt grupaţi pe blocuri de indicatori financiari grupaţi după conţinutul economic. Astfel avem indicatori de rotaţie a activelor; indcatori de  lichiditate; indicatori de rentabilitate; indicatori de profîtabilitate; indicatori ai autonomiei financiare. 3.1. Analiza indicatorilor de rotaţie a activelor Indicatorii de rotaţie a activelor reprezintă o caracteristica a eficientei potenţialului financiar al întreprinderii. Coieficientii de rotaţie servesc pentru acţionarii potenţiali la deciderea de cumparare a acţiunilor unei sau altei întreprinderi.
Tabelul 5

Calculul coieficientilor utilizării a activelor

Nr.
Indicatorii
La 31.12.98
1
Volumul vlnzarilor
86069721
2
Valoarea medie a activelor
88308192
3
Numărul de rotatiJ a activelor
0.97
4
Valoarea medie a mijloacelor fixe
43821583
5
Coeficientul exploatării mijloacelor fixe
1.96
6
Valoarea medie a activelor curente
34400926
7
Numărul de rotatii a activetor curente
2.5
8
Costul vinzarilor
64212709
9
Valoarea medie a stocurilor
20653469
10
Numărul de rotaţie a stocurilor
3.06
11
Valoarea medie a creanţelor
12069625
12
Numărul de rotaţie a creantetor
7.12
13
Durata de rotaţie aIe creantetor
51
Numărul de rotaţii a activelor caracterizează cota producţiei vindute de întreprindere, tinind cont de activele disponibile. Cu alte cuvinte, acesta semnifica in ce măsura achiziţionarea activelor contribuie la creşterea volumului vinzarilor pe piaţa. Acest indicator se calcula după formula:Valoarea obţinuta este Nr.a.= 0.97.
In baza indicatorului in cauza poate fi uşor determinata viteza de rotaţie a activelor. Numărul de rotaţii a activelor depinde de influenta indicatorilor cum sunt: numărul de rotaţie a activelor curente; numărul de rotaţii a stocurilor de mărfuri si materiale; numărul de rotaţii a creanţelor.
Numărul de rotaţii a activelor curente se calcula după formula:Conform formulei obtinem următorul rezultat: N r.a.= 2.5
Durata de rotaţie a stocurilor caracterizează eficienta activitatii întreprinderii in aşa direcţii cum sunt aprovizionarea, producerea si desfacerea. Cu cat nivelul acestui indicator este mai mic, cu atât întreprinderea isi organizează mai eficient relaţiile sale cu furmzorii. Acest coieficient se calcula după formula:In acazul nostru valoarea acestui coeficient este egala cu 3.08 (pentru anul 1998).
Duruta de rotaţie a creanţelor reflecta eficienta politicii întreprinderii in domeniul creditării cumpărătorilor din punct de vedere al încasărilor creanţelor, caracterizata cu termenul real de creditare a creanţelor diferă de directivele stabilite in privinţa acestui termen.
Coeficientul exploalarn myloacelor fixe caracterizează eficienta utilizării mijloacelor fîxe din punct de vedere al capacitatii întreprinderii de a asigura vizarea produselor, timnd cont de mijloacele fixe disponibile. Acest indicator semnifica de asemenea, in ce măsura investiţiile depuse in mijloace de producţie aduc întreprinderii venit. Un factor pozitiv îl constituie sporirea acestui coeficient in dinamica. Formula de calcul al acestuia este următoarea:Valoarea acestui coeficient pentru anull998 este egala cu 1.98.
Coeficientul incarcarii mijloacelor fixe indica suma activelor circulante avansate pentru a primi 1 leu al cifrei de afaceri, adică caţi bani ai activelor circulante au fost cheltuiţi pentru a obţine 1 leu al cifrei de afaceri. Formula de calcul este data mai jos:Pentru anul 1998 valoarea coeficientul incarcarii mijloacelor fixe constituie 0.22 lei. Adică pentru a obţine 1 leu din cifra de afaceri se cheltuite 0.22 lei a activelor circulante. 3.2 Analiza indicatorilor de lichiditate si de solvabilitate
Lichiditatea bilanţului contabili caracterizează capacitatea întreprinderii de a achita datoriile curenteSolvabilitatea  posibiltatea întreprinderii de achita toate datatoriile: atât cele curente cat si cele pe termen lung.
Formula de baza a lichiditatii este:Acest raport arata, daca inreprinderea dispune de active curente suficiente pentru achitarea datoriilor pe termen scurt in perioada raportata. Mărimea acestui indicator trebuie sa oscileze intre 1-2. Limita de jos este condiţionata de faptul ca activele curente trebuie sa fie cel puţin suficiente pentru achitarea datoriilor pe termen scurt, in caz contrar întreprinderea va fi insolvabila. Se considera ca, daca valoarea acestui coeficient este mai mare ca 2, activele întreprinderii au o structura nerationala: o parte din mijloacele ei sunt inghetate in stocuri de mărfuri si materiale; in componenta producţiei in curs de execuţie.
Tabelul 6
Calculul coieficientilor lichiditatii
+
Nr..
Indicatoiii
La 31.12.98
La 31.12.98
Mărimea optima
1
Coeficientul lichidtatii absolut
0.07
0.01
>0.2
2
Coeficientul llchidtatii intermediara
0.5
0.6
>0.7
3
Coieficietul lichiditatii totale
1.3
1.4
>1
Nivelul coeficientul lichiditatii absolute arata ca la începutul perioadei, întreprinderea S.A.”Bucuria”, dispunind de resurse banesti a fost capabila sa achite numai 1% din datoriile pe termen scurt, ceea ce se situiaza sub nivelul minim si se apreciază negativ. la la finele anului se observa o creştere a acestui coeficient de 1% la 7%. Aceasta valoare de asemenea este sub nivelul minim dar se apreciază pozitiv datorita faptului ca se observa o tendinţa de creştere a valorii coieficientului lichiditatii absolute.
Coeficientul lichiditatii intermediare de asemenea nu permite achitarea datoriilor pe termen scurt din aceasi cauza: valorile reale se afla sub limita recomandata, constituind la sfîrstul anului 1998 0.5 manifestind o scădere in comparaţie cu începutul anului.
Conform datelor din tabel putem trage concluzia ca datoriile pe termen scurt vor fi acoperite numai pe baza activelor curente, deoarece valoarea a coeficientului lichiditatii totale atât la începutul anului cat si la sfirsitul anului este mai mare ca limita minima admisibila, constituind 140% la 31.12.97 si 130% la 31.12.98.
In  baza datelor acestor coeficienţi de lichiditate putem trage concluzia, ca, deşi întreprinderea este solvabila, ea nu pute sa achite datoriile pe termen scurt decât prin intermediul activelor curente. De aici rezulta concluzia ca structura patrimoniului conform lichiditatii lasă de dorit
Un indicator care prezintă interes pentru utilizatorii rapoartelor financiare îl constituie coeficientul solvabilitatii patrimoniale, care are formula de calcul:Substituind valorile din bilanţ pentru capital statutar (rd.480) si pentru capitalul permanent (650+770) obţinem următoarele rezultate:
Anul 1998:  Ks.p = 36.8%
Anul 1997:  Ks.p = 47.2%
Deci, avem ca valoarea acestui coeficient a scăzut de la 47.2% la 36.8%, ceea ce ne arata ca ponderea capitalului statutar in totalul capitalului permanent a scăzut necatand la faptul ca valoarea capitalului statutar a rămas aceasi si este egala cu 25977676 lei. Aceasta micşorarea se datorează faptului ca a crescut valoarea capitalului propriu si au apărut datorii fata de buget privind impozitul.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!