• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Analiza fluxului mijloacelor banesti

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Raportul privind fluxul mijloacelor banesti este unul dintre formularele principale ale rapoartelor financiare, in care se reflecta toate modalitatile întreprinderii, din punct de vedere al încasării si plaţii mijloacelor banesti, in cursul perioadei de gestiune rspective. In practica mondiala se utilizează doua metode de întocmire a rapoartelor privind fluxul mijloacelor banesti: directa si indirecta: Metoda directa se bazează pe analiza fluxului mijloacelor banesti in conturile întreprinderii. Aceasta metoda permite de a arata principalele surse de flux si direcţiile de retragere a mijloacelor banesti, de a trage concluzii exprese referitoare la suficienta mijloacelor necesare pentru platule aferente datoriilor curente, stabileşte corelaţia intre suma de Vinzari si încasările banesti. Metoda indirecta se bazează pe analiza posturilor bilanţului contabil si a raportului privind rezultatele financiare. Acesta metoda permite de arata corelaţia dintre diverse feluri de activitatii ale întreprinderii, precum si dintre profitul net si modificările in activele întreprinderii in cursul perioadei de gestiune. La utilizarea acestei metode profitul net (pierderea) din activitatea operaţionala se transforma tinind cont de modificările stocurilor de materiale; creanţelor si angajamentelor aferente activitatii operaţionale; posturile nebanesti (amortizarea activelor nemateriale; uzura si epuizarea activelor materiale; aminarea impozitelor) precum si posturile legate de activitatea investitionala, financiara, in mijloace banesti reale a datoriilor curente contabilizate ca corecţii la rezultatele nete.
Conform cerinţelor S.N.C. 7, toţi agenţii economici din Republica Moldova întocmesc raportul privind fluxul mijloacelor banesti prin metoda directa, care permite generalizarea in raport a tuturor încasărilor si plaţilor reale ale mijloacelor banesti in baza registrelor contabile si documentelor primare cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.
Fluxul mijloacelor banesti pentru anul 1998 se generalizează in ni capitole, corespunzătoare felurilor de activitatii a întreprinderii:
• Activitatea operaţionala (de baza) pentru care este creata întreprinderea si care aduce venit de baza. Încasările banesti din Vinzari înregistrează suma de 54600219 lei. Se mai înregistrează si” alte încasări de mijloace banesti’ la care pot fi atribuite încasările: din vizarea altor active curente; chiria curenta; amenzile si penalitatile; recuperarea prejudiciului material. Aceasta suma constituie 378116 lei. Încasările totale a activitatii operaţionale sunt egale cu 54978325 lei.
Platule care rezulta din activitatea operaţionala sunt: platule banesti furnizorilor; plaţi banesti salariaţilor, plata dobinzilor; plata impozitului pe venit; alte plaţi. Toate acestea duc la diminuarea încasărilor astfel incit fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea operaţionala înregistrează o suma negativa (1514136) lei.
• Activitatea investitionala, care cuprinde procurarea si vizarea activelor nemateriale, materiale si financiare pe termen lung. Conform raportului se înregistrează un flux net al mijloacelor banesti din activitatea de investiţii in suma de 43850 lei, datorita ieşirii activelor pe termen lung (vinderea utilajului vechi).
• Activitatea financiara, care este menita sa asigure primele doua feluri de activitatii cu mijloace necesare. Aici se înregistrează un flux net egal cu 155106 lei.
Datorita valorii negative a fluxului net de mijloace din activitatea operaţionala fluxul net din activitatea economico-fînanciara este negativ si egal cu (1315180) lei.
Luind in consideraţie diferenţele de curs valutar favorabile soldul mijloacelor banesti la sfirsitul anului 1998 constituie 1924176 lei.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!