• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

STATUL GETO-DAC ÎN TIMPUL LUI DECEBAL. RĂZBOAIELE DACO-ROMANE ŞI CUCERIREA DACIEI DE CĂTRE ROMANI

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Condiţiile reunificării politice a geto-dacilor, în secolul I d.Chr., după un interval de 131 de ani de la moartea lui Burebista, unitatea politică a geto-dacilor se reface în jurul nucleului statal din zona Munţilor Orăştiei. în acest spaţiu intercarpatic s-a păstrat o continuitate statală şi după destrămarea “marii stăpâniri” a lui Burebista. Restauratorul Daciei era regele Decebal (87-106 d.Chr.), căruia predecesorul său Duras, fiind bătrân, i-a cedat tronul. Dio Cassius (sec. II-III d.Chr.), istoric şi om politic grec, scria despre Decebal: “Era foarte priceput în ale războiului şi iscusit în luptă, ştiind să aleagă prilejul pentru a^l ataca pe duşman şi a se retrage la timp. Abil în a întinde curse, era viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi a scăpa cu bine dintr-o înfrângere, pentru care lucruri el a fost mult timp, pentru romani un potrivnic de temut”.
Personalitatea marcantă a regelui şi un şir de premise din viaţa societăţii geto-dace au determinat ascensiunea regatului geto-dac pe o nouă treaptă, devenit o forţă considerabilă în zona Carpaţilor şi la Dunăre. Dacia avea o populaţie numeroasă de agricultori sedentari şi meşteşugari iscusiţi în prelucrarea fierului, ceea ce o dovedesc numeroasele unelte agricole şi meşteşugăreşti descoperite în săpăturile arheologice. Ei prelucrau metalele preţioase, mai ales argintul, confecţionau vase de uz casnic de o calitate superioară, utilizând roata olarului, aveau cunoştinţe în botanică, medicină, astronomie.
O mare importanţă în ascensiunea statului geto-dac au avut o relaţiile lui economice şi culturale cu lumea romană şi elinistă: schimbul comercial intens, folosirea monedei romane, însuşirea scrisului latin etc. Activitatea economică şi spirituală din Dacia este tot mai mult influenţată de cultura popoarelor de limbă latină. Se poate afirma că încă până la cucerirea romană în Dacia începe un proces de romanizare în domeniul culturii.
Nivelul înalt de dezvoltare a geto-dacilor prezenta pentru romani un obstacol în calea unor noi cuceriri în zona Carpato-Dunăreană. Geto-dacii au sesizat pericolul roman şi au întreprins acţiuni în vederea perfecţionării organizării militare a statului. Se construiesc noi cetăţi pe locul celor vechi (Blidaru, Piatra Roşie), se întăresc celelalte (cetatea de scaun Sarmisegetusa, unde se afla şi cancelaria regală, Costeşti, Baniţa etc.). Statul daco-get era mai restrâns ca teritoriu decât regatul lui Burebista. El cuprindea spaţiul de la cursul superior al Nistrului până la Dunăre, incluzând teritoriul Transilvaniei şi pământurile din vestul Moldovei .unde alături de geţi se aşezaseră triburi sarmatice, care au alcătuit o “confederaţie de neamuri” opuse Romei. Stepa Dunării, pământurile dintre Dunăre, Balcani (Haemus) şi Marea Neagră, precum şi sudul interfluviului Dunăre-Nistru au fost treptat supuse de către romani. Pe Dunăre circula o flotă romană care ţinea în supunere malurile fluviului.
Astfel, creşterea pericolului unei expansiuni romane servea drept premisă externă a consolidării statului lui Decebal, care atinsese un nivel de dezvoltare superior faţă de regatul lui Burebista.
Începutul confruntării lui Decebal cu Imperiul Roman, confruntarea geto-dacilor cu romanii a început până la domnia lui Decebal. Căpeteniile militare ale geto-dacilor întreprindeau numeroase incursiuni peste Dunăre, atacând castrele (lagăre militare) ale romanilor. Atacurile lor erau o formă de apărare activă. Expansiunea romană la Dunărea de Jos începe cu Dobrogea. Acest teritoriu este cucerit în anul 28 Î.Chr, de romani în urma campaniei lui Marcus Lucius Crassus, în alianţă cu regele geţilor Rholes, când au fost înfrânte. Căpiteniile geto-dace locale -papux şi Zyraxes. După aceasta un anumit timp Dobrogea era inclusă în Regatul odrizilor, tutelat de Roma. în timpul împăratului Tiberius (14-37 d.Chr.) romanii îşi extind stăpânirea asupra cojoniilor greceşti, înglobându-le în “prefectura ţărmului Mării”, dependentă de provincia romană Macedonia, în anul 46 d.Chr. Întreaga Dobroge a fost inclusă în provincia Moesia. O garnizoană romană a fost introdusă în anur-57 d.Chr. în colonia grecească Tira, situată la limanul Nistrului.
Populaţia băştinaşă din această zonă intră în contact direct cu romanii, inclusiv cu populaţia strămutată aici pentru a lucra la minele de fier, de sare, la extragerea pietrei de construcţie etc.
Regii daci înţeleg marele pericol al întăririi romanilor la Dunăre pentru întreg neamul geto-dac. De aceea în iarna anilor 85/86 d.Chr. armatele regelui dac Duras pătrund în Moesia. Guvernatorul provinciei Opiius Sabinus este ucis în luptă.
Împăratul roman Domiţian (Domitianus) (81-96) soseşte în grabă în Moesia în fruntea unei numeroase armate. El respinge pe daci în anul 86, şi apoi organizează în zonă două provincii – Moesia Superior (pe teritoriul actualei Serbii până la râul Tibriţa în Bulgaria) şi Moesia Inferior (de la Tibriţa până la gurile Dunării cu o fâşie îngustă pe litoral până la limanul Nistrului).
Retras în provincia Illiricum, Domiţian începe în anul 87 o campanie militară contra Daciei. Lupta se dă la Tapae (lângă Porţile de Fier ale Transilvaniei). Armata romană este înfrântă, iar conducătorul expediţiei, Fuscus, este ucis în luptă, în relatările istoricilor Orosius (sec. V) şi lordanes (sec. VI) învingătorul în acest război este numit comandantul dac Diurpaneus. După ce bătrânul rege Duras îi lasă tronul, Diurpaneus este supranumit Decebal (“Cel Viteaz”, “Cel Puternic”).
în anul 88 romanii au reluat ofensiva, avându-l în frunte pe Tettius lulianus, guvernatorul Moesiei Superior. Lupta se dă tot la Tapae. De data aceasta romanii iese învingători. Totodată, ei înţeleg că nu vor putea cuceri puternicile cetăţi dacice. Situaţia se agravează şi din cauza înfrângerii lui Domiţian în Panonia în lupta cu triburile germanice – evazii şi marcomanii.
Cele menţionate îl determină pe Domiţian să accepte propunerile de pace din partea lui Decebal. Pentru negocierea păcii Decebal îl trimite pe Diegis, fratele regelui dac. Formal Decebal acceptă de a fi considerat rege clientar al Romei, în această calitate Decebal primeşte de la Domiţian, după cum relata Dio Cassius, “nu numai în­semnate sume de bani, dar şi meşteri la felurite lucruri folositoare în timp de pace şi de război”. Din acest motiv pacea a fost considerată ruşinoasă de către Senatul Romei.
În anii ce au urmat după încheierea păcii Decebal organizează o coaliţie antiromană, în care de rând cu geto-dacii se includ şi alte popoare vecine: sarmaţii, burii germanici. Concomitent el ridică noi cetăţi şi le repară pe cele vechi. Regatul lui Decebal rămânea o primejdie permanentă pentru stăpânirile romane de la Dunăre.
Războaiele daco-romane şi cucerirea Daciei de către romani. Consolida­rea şi lărgirea stăpânirii romane la Dunărea de Jos şi Mijlocie au făcut ca războiul cu Dacia să fie inevitabil. Noul împărat roman Traian (98-117), unul dintre cei mai mari pe care i-a avut imperiul, declanşază în primăvara anului 101 războiul cu Decebal. El pătrunde în Dacia pe aceeaşi cale, ca şi armata lui Domiţian. La Tapae romanii câştigă cu mari sacrificii o nouă bătălie. Puternicile cetăţi dacice reţineaujnaintarea armatei romane. Venirea iernii i-a silit pe romani să rămână în tabere, în schimb Decebal profită de răgaz şi-i atacă pe romani în Moesia, sperând să mute acolo teatrul de război din Dacia. Dar în bătălia de lângă localitatea actuală Adamclisi din Dobrogea romanii, cu pierderi enorme, au ieşit învingătoari. în memoria acestei lupte în 109 Traian a ridicat aici un monument grandios, numit Tropaeum Traiani.
În anul 102 romanii au reluat luptele în Dacia, depunând mari eforturi pentru a recâştiga poziţiiile pierdute în decursul iernii. Decebal cere pace, care este acceptată de Traian. Condiţiile erau extrem de grele: Decebal trebuia să predea toate armele şi maşinile de război romane capturate, să dărâme zidurile cetăţilor, să cedeze teritoriile ocupate de romani, să nu încheie alianţe îndreptate împotriva lor şi să nu primească fugari din imperiu.
Ca urmare a păcii Banatul, Oltenia, Muntenia, Ţara Haţegului, colţul sud-estic al Transilvaniei şi sudul Moldovei intrau sub administraţie romană. Legiunile romane din Moesia erau permanent gata să intre în luptă în cazul unui nou conflict militar cu dacii.
Pacea s-a dovedit a fi doar un armistiţiu: Traian dorea să-şi atingă scopul -cucerirea Daciei, iar Decebal nu putea accepta condiţiile extrem de grele ale păcii, între anii 102-105 ambele părţi se pregătesc de război, în acest răstimp Traian construieşte, conform proiectului lui. Apollodor din Damasc, un pod de piatră peste Dunăre, la Drobeta (Turnu Severin), creează noi castre la nord de acest fluviu. Decebal, la rândul său, confecţionează arme, reface cetăţile sale şi trimite solii la popoarele vecine pentru a constitui o coaliţie antiromană.
Toate aceste acţiuni întreprinse de Decebal au fost considerate de romani ca o încălcare a păcii, în iunie 105 Traian soseşte la Drobeta şi reia luptele în condiţii mult mai favorabile, deoarece deja ocupaseră o bună parte a teritoriului locuit de geto-daci. Zona Munţilor Orăştiei a fost asaltată din câteva direcţii. După lupte grele au căzut la rând cetăţile dace. Rezistenţa lor eroică n-a putut opri cucerirea de către romani a cetăţii de scaun – Sarmizegetusa, Decebal a încercat să fugă spre răsărit pentru organiza o nouă rezistenţă, dar a fost ajuns de urmăritori. Nedorind să împodobească triumful învingătorilor, el s-a sinucis, în anul 106 războiul se încheie, Dacia este cucerită şi Traian constituie aici provincia romană cu acelaşi nume.
Cucerirea Daciei a marcat apogeul puterii Imperiului Roman. Bogăţiile captu­rate în Dacia erau fabuloase. Tezaurul lui Decebal ar fi conţinut 165 tone de aur şi 331 tone de argint. Din bogăţiile obţinute Traian a reconstruit centrul Romei (Forum Traiani) în mijlocul căreia a fost înălţată Columna. Ea a fost construită în anul 113 de acelaşi Apollodor din Damasc, înaltă de 38 m şi decorată în întregime cu scene sculptate care reprezintă desfăşurarea războaielor lui Traian cu dacii.
În soclul construcţiei a fost apoi depusă urna de aur cu cenuşa împăratului Traian, decedat la 117.
Despre războaiele daco-romane au scris mai mulţi autori antici, inclusiv şi împăratul Traian, care a descris campaniile sale în Dacia în lucrarea numită “Comentariile”. Dar aceste lucrări n-au ajuns până la noi (din lucarea lui Traian s-a păstrat numai o frază).
Despre războaiele daco-romane au mai scris medicul grec Criton, care I-a însoţit pe împărat, Dio Chrysos tomos, care a călătorit prin Dacia aproximativ în anul 96 d.Chr., Dio Cassius (145-235 d.Hr), autorul unei vaste lucrări numite “Istoria romană” ş.a. Dar toate aceste izvoare nu s-au păstrat în original, fiind expuse mai târziu în rezumat de către unii autori bizantini. Ca urmare, Columna lui Traian şi monumentul de la Adamclisi Tropaeum Traiani rămân a fi cele mai importante izvoare autentice despre războaiele daco-romane.
Cucerirea Daciei a însemnat pentru Imperiul Roman acapararea unor bogate teritorii la nord de Dunăre şi lichidarea unui inamic dârz şi viteaz, care îi ameninţa hotarele în această zonă.
Pentru daci cucerirea romană a însemnat pierderea independenţei, instaurarea unei stăpâniri străine şi mari pierderi umane (în lupte, prin transformarea prizonierilor în sclavi etc.).
În acelaşi timp, în urma acestor războaie geto-dacii au fost integraţi în lumea romană, asupra lor s-a extins un lung proces de romanizare ce a condus la o nouă sinteză etno-culturală pe baza căreia s-a format poporul român şi limba română.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!