• Wed. Jun 19th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Originea şi trăsăturile distinctive ale securităţii colective a statelor.

Feb 19, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

În esenţa sistemul securităţii colective a statelor are o destinaţie preventivă. Securitatea colectivă a statelor este definită ca un sistem al puterii în care fiecare stat şi-ar garanta secu­ritatea şi independenţa cu participarea oricarui alt stat.Altfel zis,asigurarea unei stări a relaţiilor internaţionale, care exclude încălcarea păcii sau a ameninţării securităţii popoarelor în orice formă, cu eforturile comune ale statelor în cadrului universal sau regional este numită securitate colectivă. Esenţa acestui model se bazează pe participare şi obli­gativitate. Conceptul securităţii colective este în­te­meiat pe acordul tuturor sau al majorităţii statelor să întreprindă acţiuni comune împotriva oricărei naţiuni care în mod nelegitim încalcă pacea. Pentru a fi efectiv sistemul securităţii colective, se cere acordul statelor de a apăra status quo, de a fi împotriva schimbării lui violente, de a asigura definitiv că vor fi luate măsuri împotriva statului care încalcă prevederile normelor internaţionale pentru menţinerea păcii precum şi pre­dispunerea statelor neafectate direct de aceste încălcări de a participa în sancţiuni împotriva agresorului. Teo­retic sistemul securităţii colective este bazat pe presu­pu­nerea că nici un stat, probabil, nu va dori să schimbe puterea şi ordinea comunităţii mondiale, iar dacă agre­siunea are loc, atunci toţi îşi vor onora angajamentul de a întreprinde acţiuni de opunere corespunzătoare.

Sistemul securităţii colective nu trebuie să fie con­fundat cu o alianţă sau cu sistemul de echilibrare a puterii.După cum se menţionează în Enciclopedia de drept internaţional „Ideea generală a conceptului securităţii colective este de a instituţionaliza folosirea legală a forţei şi de a reduce recurgerea la apărarea ca instrument, într-o oarecare măsură nematur, de asigurare a normelor de drept internaţional“.În acest izvor se con­ţ­ine o descriere concisă a originii şi trăsăturilor distinctive ale securităţii colective a statelor care vor fi enumerate mai jos.Conform specialiştilor din domeniul relaţiilor inter­naţionale, noţiunea securităţii colective îşi ia începutul în schemele teoretice ale păcii perpetuume propuse de către unii filosofi şi gînditori pe parcursul istoriei. Deşi există diferenţă evidentă în felul de a trata problema şi ideile propagate de aceştia aveau unele semne comune. Oda­tă ce comunităţii internaţionale îi lipseşte o auto­ri­ta­te centrală pentru promovarea şi asigurarea norme­lor de drept şi menţinerea păcii, este necesar de a prevedea o soluţie pentru o astfel de autoritate. Aceasta putea fi făcut prin organizarea apărării comune a tutu­ror sta­telor împotriva folosirii nelegale a forţei şi prin reduce­rea la minimum a dreptului şi necesităţii state­lor de a intreprinde măsuri individuale în acest scop.

Originea ideii securităţii colective în practica state­lor poate fi găsită în eforturile puterilor europene de a menţine pacea şi securitatea în perioada secolului XIX în cadrul sistemului internaţional „Concert of Europe“. Cu toate că acest sistem uneori este asociat cu conceptul balanţei puterilor, structura lui poseda tră­să­turi ale securităţii colective după cum prevede con­ceptul de astăzi, deoarece prevedea nu numai apărarea comună împotriva unui pericol extern, dar şi acţiuni colective ale marilor puteri europene împotriva oricărui potenţial duşman în limitele propriilor lor rînduri.Atunci cînd „Concert of Europe“ a dat semne definitive de dezintegrare, ideea securităţii colective mai insistent era propagată de către mişcarea pacifistă de la sfîrşitul secolului XIX. Printre avocaţii proeminenţi ai unui mecanism instituţionalizat pentru menţinerea pă­cii, văzut ca o organizaţie universală a statelor în sco­pul acţiunii colective şi responsabilităţii în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, este numit juristul german Walter Schicking.Numai după experienţa dezastruoasă a primului război mondial ideea unui sistem instituţionalizat al securităţii colective a fost realizat prin formarea Ligii Naţiunilor, iar odată cu falimentul ei (în perioada de pînă şi în timpul celui de-al doilea război mondial) de către Organizaţia Naţiunilor Unite.Conceptul securităţii colective, după cum a fost dezvoltat, este îndreptat împotriva aplicării nelegale a forţei de către unul sau cîteva state din cadrul grupului de state ce formează sistemul securităţii colective în­săşi şi nu împotriva unei ameninţări externe.

Sistemul securităţii colective este pus în acţiune în cazul aplicării nelegale a forţei de un stat aparte sau de o grupă de state-membre ale acestui sistem, cu excep­ţia cazurilor de autoapărare sau de aplicare a forţei de către însuşi sistemul securităţii colective. Aplicarea forţei în scop de autoapărare de către un stat, care este victima atacului armat, este legală nu­mai ad interim, adică atîta timp pînă cînd mecanismul secu­rităţii colective pentru protecţia statului victimă nu va fi adus în acţiune.Ca formă instituţionalizată de cooperare a state­lor (în termeni juridici — ca o organizaţie interna­ţională), sistemul securităţii colective se deosebeşte de alianţele tradiţionale. Alianţa înseamnă o configurare a puterii în care statul caută să obţină securitatea şi oportunita­tea de a-şi avansa interesele naţionale prin unirea forţei sale cu cea a unui sau mai multor state cu interese similare. Modelul alianţei presupune decizia de a schim­ba sau a menţine echilibrul puterii la nivel local, regional sau global. De obicei, astfel de acţiuni, sunt urmate de alte părţi, care de asemenea caută parteneri de alianţă. Aşadar modelul alianţei prezintă aparenţa tipică de bloc contra bloc. De cele mai dese ori alianţa este formată prin tratate de alianţă, care con­ţine acor­dul statelor membre de a susţine militar în cazul unui atac împotriva unui stat membru al alianţei.

Alianţele pot fi bilaterale sau multilaterale, închise sau deschise, înalt organizate, de scurtă sau lungă durată şi pot fi îndreptate spre prevenirea războiului sau învingerea în război.Adică defensive sau ofensive, agresive. Alianţele agresive sînt astăzi nule de drept, întrucît au un obiect ilicit. Din cele expuse reiese că este incorectă folosirea termenului securitatea colectivă în descrierea acordu­rilor de alianţă, adică de bloc. Astfel de grupuri ca NATO, fostul Pact de la Varşovia, Pactul de la Rio nu pot să fie atribuite la categoria de aranjament al secu­ri­tă­ţii colective regionale. Organizaţiile numite sunt exem­­ple de alianţe şi nu modele ale securităţii colective.O distincţie importantă între alianţele tradiţionale şi sistemul securităţii colective poate fi văzută în faptul (cu toate că ambele sunt bazate pe acorduri sau tratate internaţionale obligatorii) că îndatoririle luate de mem­brii unei alianţe se răsfrîng nu atît de departe şi au mai puţin efect asupra drepturilor lor suverane decît obli­gaţiile impuse asupra membrilor sistemului securităţii colective. De exemplu, se lasă la viziunea proprie a membrului unei alianţe de a determina este sau nu un act de agresiune săvîrşit împotriva altui membru al alianţei şi ce acţiune trebuie să fie întreprinsă, în timp ce în sistemul securităţii colective o astfel de deter­minare este conferită unui organ internaţional hotărî­rea căruia teoretic este prevăzut ca avînd efect obliga­toriu. Deosebirea devine mai puţin stringentă dacă luăm în considerare alianţele de tip modern. Aceste noi forme de alianţe sunt înalt instituţionalizate şi, de re­gu­lă, prevăd procedura pentru primirea hotărîrilor care, cel puţin practic dacă nu legal, poate rezulta în măsuri nu mai puţin efective decît cele întreprinse de către organul respectiv al sistemului securităţii colective.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!