• Wed. Jul 17th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Elemente esenţiale în organizarea şi funcţionarea pieţelor futures

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Operarea în pieţele futures necesită cunoaşterea unor termeni cu care se lucrează frecvent. Aceştia vor fi prezentaţi în continuare. Termenii sunt adaptaţi uzanţelor Bursei Monetar – Financiare şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS). Agent de bursă: Persoană fizică, angajat al unei societăţi de brokeraj, care este autorizat de BMFMS să opereze în front-office sau back-office. Apel în marjă: Cerere cu titlul de obligativitate pentru suplimentarea de fonduri, astfel încât contul clientului să se ridice la nivelul marjei iniţiale. Broker: Persoană fizică, angajat al unei agenţii de brokeraj, care este autorizat de BMFMS să execute în ring, ordinele de vânzare / cumpărare date de aceasta sau clienţii acesteia. Bursă: Organism de utilitate publică, constituit de societatea de bursă în condiţiile legii specifice, organism ce asigură cadrul organizat pentru intermedierea profesională, competitivă şi transparentă a operaţiunilor.  Carte de membru: Pachet de 20 acţiuni BMFMS pentru membrii fondatori sau 50 de acţiuni pentru ceilalţi membri, a cărui deţinere conferă dreptul la un broker în ringurile Bursei.
Casă de Compensaţie: Societate comercială pe acţiuni, independentă de Bursa Monetar – Financiară şi de Mărfuri Sibiu, cu rol de compensare, decontare şi garantare a executării tranzacţiilor, toate tranzacţiile trebuind să se supună Regulamentului acesteia. Ea poartă numele de Casa Română de Compensaţie – CRC.
Client: Persoană fizică sau juridică ce tranzacţionează contracte futures şi cu opţiuni, printr-o societate de brokeraj, folosind surse proprii de finanţare, asumându-şi întregul risc ce decurge din aceasta activitate.
Contract futures: Angajament standardizat, tranzacţionat la BMFMS, de a vinde sau de a cumpăra o marfă, activ monetar sau activ financiar la scadenţa contractului, conform specificaţiilor acestuia. Specificaţiile contractului cuprind activul de bază, simbolul contractului, unitatea de tranzacţionare, cotaţia, pasul, limita de oscilaţie zilnică, lunile de expirare, scadenţa, ultima zi de tranzacţionare, modul de lichidare la scadenţă, programul de tranzacţionare.
Cotaţie: Exprimarea valorii activului care stă la baza contractului futures, la un moment dat. La contractele cu opţiuni, ceea ce se cotează este prima.
Fluctuaţie maximă a preţului: Valoarea cea mai mare cu care preţul unui contract se poate modifica în timpul unei şedinţe de tranzacţionare.
Intermediar de bursa: Membru al bursei sau membru afiliat – persoană juridică, ce are dreptul de a executa tranzacţii futures şi cu opţiuni în nume propriu sau pentru clienţii săi, printr-un agent de bursă.
Lichidare: Închiderea unei poziţii printr-o tranzacţie de aceeaşi mărime şi de sens opus.
Lichidare forţată: Operaţiunea de închidere forţată a poziţiilor descoperite.
Marcare la piaţa: Ajustarea zilnică a conturilor de marjă pentru a reflecta profitul sau pierderea pentru poziţiile deschise. Marcarea la piaţă se realizează la preţul mediu ponderat al ultimelor zece tranzacţii ale sesiunii de tranzacţionare (la preţul de cotare), dacă Casa de Compensaţie nu decide altfel.
Marjă iniţială: Fondurile necesare iniţierii cumpărării sau vânzării unui contract futures.
Marjă de menţinere: O sumă mai mică, parte din marja iniţială, care trebuie menţinută permanent în contul de marjă al titularului pe durata menţinerii unei poziţii deschise.
Membru afiliat: Persoană juridică ce posedă temporar, prin închiriere, dreptul de a avea un loc de broker şi de a tranzacţiona în ringurile Bursei Monetar – Financiare şi de Mărfuri Sibiu.
Membrul bursei: Persoană juridică ce posedă prin cumpărare cel puţin o carte de bursă ce-i conferă dreptul de a avea un loc de broker şi de a tranzacţiona în ringurile Bursei Monetar – Financiare şi de Mărfuri Sibiu.
Membru compensator: Membrul compensator este singurul participant la tranzacţiile futures şi cu opţiuni care poate avea legături directe cu Casa de Compensaţie.
Ceilalţi membri ai Bursei nu pot avea relaţii cu Casa de Compensaţie, decât prin membrii compensatori cu care semnează un contract de compensare, plătind taxele de reprezentare.
Pasul: Fluctuaţia minimă a preţului.
Poziţie deschisă: Un contract futures care încă nu a fost lichidat printr-o operaţiune inversă.
Poziţie descoperită: Poziţia deschisă care nu are acoperită marja de menţinere.
Scadenţă: Ultima zi lucrătoare a lunii când expiră contractul şi la sfârşitul căreia Casa de Compensaţie, conform specificaţiilor din contracte, lichidează toate poziţiile rămase deschise.
Sesiune de tranzacţionare: Intervalul de timp, în cadrul unei zile, în care se pot executa tranzacţiile. Programul de tranzacţionare este prevăzut în specificaţiile fiecărui contract futures.
Societate de brokeraj (agenţie de brokeraj): Persoană juridică ce are calitatea de membru al bursei, membru afiliat sau membru compensator al unei burse şi are în obiectul de activitate tranzacţionarea contractelor de bursă.
Societate de bursă (BMFMS): Societate comercială constituită în regimul Legii nr.31 din 1990 şi care organizează, reglementează şi supraveghează tranzacţiile futures şi cu opţiuni.
Trader: Persoană fizică ce tranzacţionează numai în numele şi pe contul lui, pe baza unui permis de tranzacţionare eliberat de bursă.
Ultima zi de tranzacţionare: Ultima zi lucrătoare a lunii de scadenţă.
În continuare vor fi prezentate câteva elemente esenţiale ale terminologiei folosite pe piaţa futures.
Piaţa sub semnul taurului (Bull market)
O piaţă sub semnul taurului e o piaţă în care preţurile sunt în creştere. Atunci când se spune că o piaţă este bullish, există perspectiva optimistă că preţurile vor creşte.
Piaţa sub semnul ursului (Bear market)
O piaţă sub semnul ursului este una în care preţurile scad. Deci, o piaţă bearish oferă o perspectivă pesimistă şi operatorii consideră că preţurile scad.
Poziţie “long”
Dacă s-a cumpărat un contract futures, cumpărătorul are o poziţie long. O persoană care a cumpărat 10 contracte futures pe marca germană are o poziţie long pe 10 contracte de marcă. Operatorii care iau o poziţie long pe piaţă, se aşteaptă ca preţurile să crească. Ei aşteaptă să obţină profit prin vânzarea contractelor mai târziu, primind un preţ mai mare decât cel plătit iniţial.
Poziţie “short”
Cineva care vinde contracte futures este “short” – de exemplu, a avea o poziţie short pe 5 contracte de dolar SUA, înseamnă că o persoană a vândut cele 5 contracte. Dar nu trebuie confundat acest concept cu cel în care cineva care iniţial a avut o poziţie long prin cumpărarea unor contracte futures şi apoi le vinde pentru a-şi compensa poziţia pe piaţă. Operatorul care are o poziţie short vinde, de fapt, contracte futures pe care nu le deţine.
Cel care vinde short consideră că preţurile au o tendinţă descrescătoare şi vinde contractele futures în speranţa că va obţine profit cumpărându-le la un preţ mai mic în viitor. Dacă lucrurile vor evolua aşa cum s-a anticipat şi preţul scade, atunci vânzătorul îşi poate răscumpăra contractele la un preţ mai mic, realizând astfel profit.
Marcarea la piaţă
Marcarea la piaţă a contractelor futures face ca în fiecare zi contul să fie creditat sau debitat, în funcţie de evoluţia preţului de cotare faţă de preţul poziţiilor deschise. Pierderea sau profitul rezultat din marcarea la piaţă face ca suma existentă în cont să oscileze, însă aceasta nu poate să scadă sub nivelul marjei de menţinere.
Reechilibrarea contului de marjă are loc zilnic după închiderea şedinţei.
Dacă poziţiile au înregistrat profit în timpul unei zile, profitul este trecut în cont. Se poate decide încasarea profiturilor, iniţierea altor contracte sau păstrarea sumei în cont ca fond de siguranţă sau ca suport pentru eventualele pierderi viitoare.
Apelul în marjă
În situaţia în care suma din contul de marjă scade sub acest nivel, titularul de cont primeşte apel în marjă pentru diferenţa dintre nivelul marjei iniţiale şi suma existentă în cont. Titularul de cont trebuie să răspundă apelului în marjă cu suplimentare de fonduri până cel târziu la începerea următoarei şedinţe de tranzacţionare, altfel i se lichidează forţat, în piaţă, atâtea poziţii descoperite până când suma din cont ajunge la nivelul marjei iniţiale.
Maturitatea contractului
Contractele futures au viaţă limitată; ele pot fi tranzacţionate până la o dată standardizată, cunoscută sub denumirea de scadenţa contractului. Contractele expiră în ultima zi de tranzacţionare a lunii de scadenţă. La maturitate, contractele se vor lichida fie prin livrarea fizică a activului ce stă la baza lor, fie prin livrare sau compensare cash, raportându-se la un preţ prevăzut în specificaţiile contractelor. Maturitatea contractului, pentru situaţiile în care are loc livrarea fizică, înseamnă data la care se vor face sau se vor primi livrările, dacă contractul nu a fost compensat (lichidat) printr-o tranzacţie egală ca mărime şi de sens opus înainte de maturitate. În acest caz, participanţii trebuie să-şi exprime opţiunea de livrare cu cel puţin 10 zile înainte de data scadenţei.
Livrarea
Livrarea mărfurilor sau a valutelor la bursele din întreaga lume este opţională. De exemplu în SUA, 98% din contractele futures sunt lichidate în piaţă.
Numai aproximativ 2% din totalul contractelor futures au ca rezultat livrarea fizică sau lichidarea cash a mărfii. Restul de 98% sunt compensate (offset). Aceasta înseamnă că majoritatea participanţilor îşi închid poziţiile înainte de data de livrare a contractului (vânzătorii îşi răscumpără contractele futures pe care le-au vândut, iar cumpărătorii revând contractele futures pe care le-au cumpărat).
Pentru unele contracte futures, cum ar fi cele pe produse sintetice – indici bursieri, indici valutari, indici pe indici de bursă – nu există posibilitatea livrării fizice. Poziţiile sunt închise prin lichidare cash şi plata diferenţelor. N ziua scadenţei, poziţiile deschise pe fiecare tip de contract şi pentru fiecare scadenţă sunt lichidate prin plata diferenţelor în bani, fără a se face livrarea activelor financiare ce stau la baza indicelui (valori mobiliare, devize). Întreaga valoare a contractului nu este transferată. În schimb, există o marcare la piaţă a poziţiei contractului la preţul de cotare al indicelui, obţinându-se un câştig sau o pierdere care se va adăuga sau va fi scăzută din contul de marjă.
Există două motive principale pentru care 2% din contractele futures se încheie cu livrare fizică:
– cumpărătorii sau vânzătorii au nevoie de produs sau doresc să-l vândă
– preţurile futures sunt mai bune decât preţurile de pe orice altă piaţă.
Practica a demonstrat că importatorii şi exportatorii nu doresc să livreze sau să primească valuta prin bursă, folosind-o numai pentru acoperirea riscului valutar.
Reglementarea
Reglementarea nu a apărut cu mult timp în urmă, iar scopul ei este eliminarea abuzurilor şi a manipulării preţurilor. Atât Guvernul cât şi bursele joacă un rol important în activitatea de reglementare a pieţei.
În plus, fiecare bursă îşi are propriul regulament. Toate activităţile importante sunt supravegheate de comisii cu roluri bine determinate în ce priveşte respectarea regulamentelor, normelor şi deciziilor bursei. Comisiile disciplinare au autoritatea de a suspenda sau elimina membrii pentru încălcarea normelor de tranzacţionare. Pe lângă regulamentele bursei mai sunt regulamente şi norme emise de o comisie naţională, aflată în subordinea Parlamentului, cu rol de supraveghere, reglementare şi autorizare a tuturor activităţilor burselor, caselor de compensaţie, agenţiilor de brokeraj şi brokerilor.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!