• Fri. Mar 24th, 2023

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Методичні принципи бухгалтерського обліку.

Jul 24, 2012
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Оцінка активів та зобов’язань – оцінка окремих активів та зобов’язань здійснюється за історичною вартістю, без урахування ані змін загального рівня цін, ані конкретних цін на активи банку і обліковуються: активи – за первісною (історичною) вартістю за сумою фактично сплачених за них коштів; зобов’язання – за вартістю їх виникнення (за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання). Активи та зобов’язання в іноземній валюті переоцінюються щоденно, в кінці операційного дня після завершення всіх операцій, в еквіваленті національної валюти по курсу НБУ на день здійснення операцій. Приведення вартості активів у відповідність до ринкових цін здійснюється шляхом їх переоцінки. Всі операції відображаються у бухгалтерському обліку в день їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів) незалежно від дати руху коштів за ними. Усі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. Залишки за балансовими рахунками на початок 2001 року відповідають залишкам на кінець 2000 року. Активи – це ресурси, що контролюються банком в результаті попередніх подій і з яких передбачається отримання майбутньої економічної вигоди, яка врешті призведе до потоку коштів для Банку. Майбутня економічна вигода, що втілена в актив Банку, отримується шляхом:  використання активу для надання послуг;  обміну одного активу на інший;  використання активу для погашення зобов’язань. Активи поділяються на наступні основні види:  банкноти та монету;  кошти на кореспондентських рахунках;  основні засоби та нематеріальні активи;  дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами, банками та іншими суб’єктами;  дебіторську заборгованість за фінансовими та господарськими операціями Банку;  господарські матеріали;  запаси товарно-матеріальних цінностей;  витрати майбутніх періодів. Активи характеризують склад, розміщення і використання грошових коштів, згрупованих за їх економічним значенням в процесі відтворення. Доходи та витрати Доходи банку – це збільшення економічної вигоди протягом звітного періоду у формі припливу коштів, зростання активів або зменшення зобов’язань, що впливає на збільшення капіталу і не є внесками засновників Банку. Витрати банку – це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі відпливу коштів використання активів, або виникнення заборгованості, що впливає на зменшення власного капіталу і не являється розподіленням між засновниками Банку. При визнанні доходів та витрат Банком застосовується принцип нарахування, тобто усі доходи і витрати, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді незалежно від того, коли отримані кошти. Облік операцій здійснюється згідно з Правилами бухгалтерського обліку процентних і комісійних доходів і витрат банків, затверджених постановою Правління НБУ від 25.09.97року №316 (із змінами і доповненнями). Проценти за наданими та отриманими позиками, депозитами нараховуються щомісячно в останній робочий день. При розрахунку процентів для визначення кількості днів застосовуються:  для гривневих кредитів – метод “факт/факт”. Фактична кількість днів у місяці та році;  для кредитів, виданих в іноземній валюті – метод “факт/360”. Фактична кількість днів у місяці, але умовно у році 360 днів. У разі, коли фінансове становище клієнта погіршилося настільки, що немає впевненості в отриманні доходів, і керівництво Банку приймає рішення про визнання його сумнівним дебітором і передає його справу до суду, в такому випадку Банк переходить до касового методу врахування доходів. Касовий метод застосовується при отриманні доходу за разові послуги та за касове обслуговування. Винагороди, комісійні та інші прибутки відображаються в міру виконання операцій. Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони відповідають таким ознакам:  виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер – прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій;  не повторюються по суті (виникли через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів). Непередбачені доходи (витрати) обліковуються на рахунках 6809, 7809. Отримані доходи, які належать до майбутніх періодів, обліковуються як відстрочені доходи на балансовому рахунку 3600 “Доходи майбутніх періодів”. Здійснені витрати та платежі, які належать до майбутніх періодів, обліковуються як відстрочені витрати на балансовому рахунку 3500 “Витрати майбутніх періодів”. Дивіденди, які отримуються, визнаються у тому періоді, у якому Банк отримує інформацію про їх оголошення. Обороти і залишки за рахунками доходів та витрат накопичуються з початку звітного року і в кінці року закриваються на рахунок 5040 “Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження”. У фінансових звітах Банк відносить до відповідної статті звіту суми доходів і витрат за кожним фінансовим інструментом на кожну звітну дату в межах принципу обережності.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!