• Mon. Jul 22nd, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Analiza activelor curente

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Datele din tabelul 1 reflecta o creştere a activelor curente cu 2.5% ca volum valoric si o reducere cu 6.6% ca pondere. Un aspect ce caracterizează modificările in structura activelor curente îl constituie faptul ca in condiţiile creşterii vinzarilor nete cu 18.1% suma mijloacelor plasate in stocuri de mărfuri si materiale a crescut cu 15.5% ceea ce nu se apreciază pozitiv. Ca rezultat, datele bilanţului contabil denota o micşorare a ratei stocurilor in suma activelor de la 24.2% la 23.1%, iar in suma activelor curente o creştere de la 57% la 64.2%. Aceasta creştere a strocurilor se datorează in cea mai mare măsura creşterii materiei prime in stocuri, creştere estimata la 15% din totalul materialelor la începutul anului. Producţia din stocuri s-a micşorat cu 166548 lei ceea ce constituie o scădere de 11.6%. Totodată se remarca o micşorare considerabila a ratei creanţelor. Creantele cuprind datoriile altor intreprinderi si persoane fizice aferente facturilor comerciale, veniturilor calculate, avansurilor, chiriei etc. Micşorarea sumei creanţelor pe termen scurt se datorează faptului ca creanţele aferente facturilor comerciale au scăzut cu 23.7%; micşorarea avansurilor acordate anterior cu 248406 lei ceea ce constituie aproximativ 30.7% de la suma avansurilor la începutul anului; micşorarea “altor creanţe pe termen scurt” cu 778660 lei ceea ce constituie 32.3% de la suma iniţiala. Ca rezultat, ponderea decontărilor cu debitorii in suma activelor curente a scăzut pe parcursul anuluil998 de la 40.1% la 30.3%. Aceasta înseamnă ca se respecta condiţiile disciplinei de plata din partea clienţilor.
In perioada raportata s-a majorat considerabil mărimea absoluta si relativa a celor mai mobile active circulante, Deci, se constata o creştere a cotei mijloacelor banesti in suma activelor curente de la 0.9% la 5.5%. In raport cu suma totala a patrimoniului întreprinderii cota mijloacelor banesti devine aproape egala cu 2%, ceea ce influienteaza pozitiv asupra lichiditatii bilanţului contabil.
Caracteristica situaţiei patrimoniale ale întreprinderii nu este completa fara analiza activelor nete, care se determina in baza formulei:

Active nete(Patrimoniu net) = Total active (Valuta bilantului) – Total datorii

 

Indicatorul prezentat reflecta mărimea patrimoniului care este format pe seama surselor proprii si nu este împovărat cu datorii.
Evoluta patrimoniului, format pe seama surselor proprii de finanţare, este prezentata in tabelul 2.
Tabelul 2.

Calculul patrimoniului net

Nr.
Indicatori
La 31.12.98
La 31.12.97
Modofocarea
1
Total active
96776223
79840161
16936062
2
Datorii pe t. Lung
538856
0
538856
3
Datorii pe t. Scurt
26202223
24793636
1408587
44 4
Active nete (patrimoniu net)
122439590
104633797
17805793
Din datele prezentate in tabel se constata o creştere a activelor nete in perioada raportata cu 17805793 lei, ceea ce reprezintă un spor relativ de 17% in comparaţie cu începutul anului. Indicatorul prezentat reflecta capacitatea întreprinderii “Bucuria” de a face fata oblgatiilor asumate.
0 parte componenta activelor nete ale întreprinderii reprezintă activele curente nete. Acest indicator este necesar pentru aprecierea situaţiei financiare a întreprinderii. In tara noastră acesta este cunoscut sub denumirea de mijloace circulante proprii. In practica mondiala se utilizează mai des noţiunea de fond de rulment sau capital circulant net.
Capitalul circulant net reprezintă, pe de o parte, depasirea datoriilor pe termen scurt de activele curente si poate fi determinat in felul următor:

Capitalul curent net = Active curente – Datorii pe termen scurt

 

Analiza situaţiei patrimoniale in mod consecvent se completează cu aprecierea asigurării întreprinderii cu mijloace circulante proprii, efectuata in tabelul 3.

Tabelul3

Aprecierea asigurării întreprinderii cu active curente nete
Nr.
Indicatorii
La 31.12.98
La 31.12.97
Modoficarea
1
Active curente
34820193
33981663
838530
2
Datorii pe termen scurt
2602223
24793636
1408587
3
Active curente nete
8617970
9188027
-570057
Din datele prezentate in tabel se observa ca la întreprinderea “Bucuria” s-a înregistrat un dificit de active curente nete.
In continuare se efectuiaza analiza modificărilor structurale ale patrimoniului prin calcularea ratelor de structura a activelor: rata imobilizariîor; corelatia dintre activele curente si cele imobilizate.
Rata imobilizărilor reflecta cota activelor imobilizate in suma totala a patrimoniului întreprinderii La aprecierea acestuia este necesar sa ţinem cont de nivelul de insusire a capacitatii de producţie. In particular, creşterea in dinamica a ratei imobilizărilor in condiţiile unui grad scăzut de utilizare a capacitatilor de producţie existente reflecta o compoziţie fragila a utilizării patrimoniului întreprinderii. Ponderea ridicata (mai mare de 65% din activ) poate circa dificultati privind achitarea datoriilor.
Rata imobilizărilor se calcula dupa formula:
Anul 1997: Rimob = 57.4%
Anul 1998: Rimob = 64.0%
Astfel se estimează o tendinţa de creştere activelor pe termen lung.
Corelaţia intre activele curente si imobilizate caracterizeza corelaţiile interne existente intre elementele patrimoniului reflectate in activul bilanţului. Nivelul ridicat al acestui coeficient determina tendinţa spre accelerarea rotaţiei patrimoniului întreprinderii si contribuie eliberarea mijloacelor banesti.
Corelaţia intre activele curente si imobilizate caracterizează corelaţiile interne existente intre elementele patrimoniului reflectate in activul bilanţului. Nivelul înalt al acestui indicator determina tendinţa spre accelerarea rotaţiei patrimoniului întreprinderii si contribuie la eliberarea mijloacelor banesti. Acest coeficient se calcula ca raportul:

Anul 1998: Caci = 56.2%
Anul 1997: Caci = 74,1%
Datorita creşterii ratei de imobilizare valoarea acestui coeficient are tendinţa de a scădea in timp.
Rata patrimoninlui cu destinaţie de producţie caracterizează potenţialul productiv al întreprinderii. Aceasta rata reflecta ponderea patrimoniului întreprinderii care poate fi direct utilizata pentru fabricarea producţiei, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor.
Formula de calcul este:

Anul 1998: Rdp = 71.2%
Anul 1997 Rdp== 60.2%
Creşterea acestui indicator se apreciază ca pozitiva, fiindca contribuie la sporirea volumul activitatii de producţie. Situaţia patrimoniala cu rata redusa a patrimoniului productiv (mai mica ca 0.5) se considera periculoasa cu consecinţe negative in ceea ce priveşte posibilitatile de a dezvolta activitatea productiva.
Analiza generala a structurii activelor poate fi încheiata cu determinarea coificientului compoziţiei tehnice a intrepnrinderii. In condiţiile crizei economice si inflaţiei acest raport are o tendinţa negativa de descreştere, condiţionata de un şir de cauze: majorarea preturilor pentru mărfuri si materialele stocate, scăderea gradului de reînnoire a mijloacelor fixe din cauza scumpirii lor si lipsei surselor de finanţare.
Formula de calcul este:
Anul 1998: Kct = 1.52
Anul 1997: Kct= 1.005
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!